Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?

 • Odgovora: 49
Stranice: « 1 ... 3 4 5

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #40 poslato: 13:35:08, 16.Mar.2010. »
Kalendar obaveznih pregleda od druge do šeste godine
 
Mini zdravstveni vodič će vam pomoći u odgovorima na pitanja kada je potrebno odvesti dete na sistematski pregled i koje preventivne mere su zakonom predviđene za decu do predškolskog uzrasta. 
 
Predstavljamo vam spisak obaveznih pregleda i vakcinacija koje su zakonom predviđene za decu uzrasta od dve do  šest godina.

Druga godina života
Sistematski pregled (podrazumeva anamnezu, opšti klinički pregled, analizu krvne slike, ocenu vakcinalnog statusa, skrining za detekciju poremećaja čula vida i sluha, sistematski stomatološki pregled, ocenu zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka, zdravstveno-vaspitni rad)
Jedanput
 
Prva revakcinacija protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (DTP)
Prva revakcinacija protiv dečje paralize (OPV)
Jedna doza                                                     
 
Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke (MMR)
 
Jedna doza u uzrastu od 12 do 15 meseci
 
Patronažna poseta (podrazumeva proveru znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta, kao i dalju edukaciju)
Jedna poseta
 
Sistematski stomatološki pregled (podrazumeva anamnezu, registrovanje stanja oralnog zdravlja, praćenje denticije - nicanja zuba, procena rizika za karijes ranog detinjstva - KRD i ortodontske nepravilnosti, zdravstveno-vaspitni rad sa roditeljima, preduzimanje odgovarajućih preventivnih procedura)
Jedanput

Treća godina života
Kontrolni pregled (podrazumeva praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja, kontrolni stomatološki pregled, rano preduzimanje tretmana, proveru vakcinalnog statusa, zdravstveno-vaspitni rad)
Jedanput
 
Kontrolni stomatološki pregled (podrazumeva praćenje denticije, otkrivanje poremećaja razvoja usta i zuba, registrovanje KRD u
mlečnoj denticiji, zdravstveno- vaspitni rad, preduzimanje odgovarajućih procedura)
Jedanput
 
Četvrta godina života
Sistematski pregled (podrazumeva anamnezu, opšti klinički pregled, analizu krvne slike, merenje krvnog pritiska, ocenu vakcinalnog statusa, skrining za detekciju poremećaja govora i glasa,  kontrolne stomatološke preglede,
ocenu zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka, zdravstveno-vaspitni rad)
Jedanput
 
Patronažna poseta (podrazumeva proveru znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta i dalju edukacija)
Jedna poseta
 
Kontrolni stomatološki pregled (podrazumeva kontrolu primene profilaktičkih i terapijskih mera, zdravstveno-vaspitni rad sa roditeljima)
Jedanput

Peta godina života
Kontrolni pregled (podrazumeva praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje poremećaja, rano preduzimanje tretmana, pregled na detekciju poremećaja govora i glasa, provera vakcinalnog statusa, zdravstveno-vaspitni rad)
Jedanput


Izvor
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 


*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #41 poslato: 09:20:33, 06.Apr.2010. »
NORMALAN RAZVOJ GOVORA I JEZIKA

ROĐENjE - prvi krik-plač

Od pojave prvog krika-plača na rođenju počinje razvoj govorne komunikacije. Analiza prvog krika po rođenju pokazala je da on sadrži sve akustičke elemente govorne akustičke strukture, koje su inače prisutne u govoru. Tonalna karakteristika prvog krika kreće se u govornom frekventnom području od 20-5500 Hz, a dinamika intenzitetnog variranja akustičkih elemenata je 30-40 dB, što odgovara rasponu intenziteta izgovornih glasova. Trajanje prvog krika (ekspiratorni krak), kreće se od 1.25-1.84 sec., što se poklapa sa trajanjem složene rečenice koja se formira sinhronizacijom mišića larinksa i rezonatornog prostora.

Ovo ukazuje da su opšte govorne univerzalije prisutne u prvom kriku i u zavisnosti od govora sredine, dete može da razvije bilo koji jezik.

Neka istraživanja ukazuju da se analizom osnovnog laringealnog glasa (Fo) plača uočavaju značajne kvalitativne i kvantitativne razlike između dece sa oštećenim i dece sa normalnim sluhom, što znači da sluh od prvog dana po rođenju ima svoju ulogu u razvoju govora, kroz auto fid-bek kontrolu sluh-Fo.

Novija istraživanja su pokazala da se 6-7-og dana po rođenju uočava disfonija u plaču novorođenčeta. Akustička slika plača je oskudnija, tonalno kretanje pada ispod 4000 Hz, sa uočljivim padom subglotalnog i transglotalnog pritiska, sa čestim kombinacijama "stenjanja" u toku plača što, uslovno rečeno, odaje utisak "laringealnog treninga" za uspostavljanje normalnog fonatornog pritiska i tenzije govornog aparata. Ova pojava traje samo jedan dan i iziskuje dalja fokusirana istraživanja. Međutim, naša dosadašnja iskustva ukazuju da je disfonija izraz prelaska na više adaptivne funkcije neophodne za govornu komunikaciju i da je ovo "kritičan period" u kome se uspostavlja složenija kontrola subglotalnog, transglotalnog i glotalnog pritiska i laringealne muskulature, neophodne za dalji razvoj govora.

Posle ovog perioda uočava se razlika u vrsti plača koja je imanentna vrsti fiziološke potrebe. Plač novorođenčeta se razlikuje kada je u pitanju glad, umokrenost, bol. U zavisnosti od fiziološke potrebe, uočavaju se razlike u tonskim i intenzitetnim variranjima sa pauzama koje imaju značenje "iščekivanja" zadovoljenja potrebe, tj. plač je prisutan kao signal-poziv za zadovoljenje njegove psihofiziološke potrebe.

Prelingvalni razvoj

Gukanje


0.5-2. meseca

Od druge polovine prvog meseca, započinje I period vokalizacije (gukanja). To je period kada dete svojim glasanjem, kroz plač ili gukanje "saopštava" okolini svoje psihofiziološko stanje, istovremeno razvijajući osećanja pozitivnog i negativnog emocionalnog stanja čiji je uzrok vezan za njegove psihofiziološke potrebe.

Kao prvi krik i plač, i I period gukanja ima svoje različite uzroke, koji su duboko ukorenjeni u psihofiziološku organizaciju ljudskog organizma, u prilog čemu govori činjenica da i teško slušno oštećena novorođenčad razvijaju gukanje i tepanje, ali se oni razlikuju po kvalitetu i kvantitetu, kao i u vremenskoj dinamici razvoja od normalno čujućih vršnjaka.

Gukanje nije suprotnost plaču, već ih treba posmatrati kao kontinualni razvoj verbalne komunikacije. Kako se gukanje razvija i kod teško slušno oštećene dece, može se pretpostaviti da je njegovo pojavljivanje predominantno vezano za bilošku strukturu govora, analogno generalizovanim pokretima ruku i nogu, tj. sinhronizacija fonacije i "igre govornim organima" rezultuje pojavom gukanja. Podrška takvoj hipotezi je i činjenica da se u periodu gukanja prvo pojavljuju uobličenije forme budućih izgovornih glasova – fonema vokala A, E, U.

2-3. meseca

U ovoj fazi pojavljuju se novi nukleusi glasova iz grupe nazala (M i N), a kasnije i nukleusi budućih glasova iz grupe ploziva (G, B, D).

Karakteristika II faze gukanja je vokalizacija (raspevavanje) pojedinih vokala kojoj prethodi kontinuirana produkcija neutralnog glasa ∂, kao i obilje varirajućih fonacija (bez artikulacionih pokreta- vriskanje i podvriskivanje) sa visokim stepenom oscilacije tona i intenziteta.

U ovoj fazi gukanje nije vezano za određen govor okoline, već je izraz dečjeg osećanja, emocija i potrebe za komunikacijom i može se prihvatiti kao sredstvo komunikacije sa drugim ljudima. Ono predstavlja "detetov govor", kojim podražava opšte karakteristike ljudskog govora (a ne maternjeg jezika), kojim ono "priziva" okolinu da komunicira s njim i predstavlja rezultat istorijskih sumacija razvoja govorno-motornih reakcija čoveka.

3-5. meseca

            U permanentnoj interakciji sa okolinom od rođenja, u trećoj fazi gukanja, dete u svoju vokalizaciju uključuje kompletan rezonatorski prostor i od nukleusa glasova razvija preciznije forme vokala A, E, i U. Istovremeno se pojavljuju prvi nukleusi budućih izgovornih glasova-fonema iz grupe frikativa, forma glasa J, kao i bezvučnih ploziva P i T. Karakteristična je pojava ovih nukleusa glasova, naime, P i T se u ovom periodu javljaju  na kraju kontinualne sekvence gukanja, kao prirodan kraj "iskaza" (a>>>p>, e>>>t>), s tim što je u njihovoj strukturi period eksplozije zamenjen frikcijom. Nukleus glasa J javlja se spontano, kao "spona" u povezivanju glasova A i E (a>>j>e>>). Ovako formirani artikulacioni nizovi, mogu se smatrati zametkom nukleusa slogova. Uočljivo je pojavljivanje nekih konsonantnih oblika, koji se ubrzo gube i pojavljuju se veoma kasno u artikulaciji, kao na primer: Lj, Nj, H, itd.

U ovom periodu, u kontinualnim sekvencama gukanja, uočava se redosled aktivnosti artikulatora koje predstavljaju skraćenu rekapitulaciju I i II faze gukanja, tj. započinjanje sekvence je uvek sa neutralnim glasom ∂ (uključenje Fo), zatim sledi formiran vokal (uključuje se rezonator), koji se raspevava i pridodaje mu se ili drugi vokal ili jedan od navedenih formiranih nukleusa glasova (∂>a>>>>>m>>).

Karakteristike gukanja u ovom periodu su: pojava velikog broja diftonga (koji inače ne postoje u našem jeziku), skraćivanje trajanja vokala u nizu, njihovo povezivanje kroz karakteristične forme:

- tri različita vokala, od kojih su prvi i drugi kraći, a treći dug (eau>>>);

- tri vokala, od kojih su prvi i treći isti, s tim što su prva dva kraća, a treći je dug (eae>>>);

Gukanje - brbljanje

5-6.meseca

U periodu od 5-6 meseci, prethodnoj formi, posle duže vokalizacije trećeg glasa, pridodaje se vokal ili konsonant (eae>>>>b, eae>>>>u). Možemo reći da se u ovom periodu formira nukleus buduće rečenične melodije, kroz dužinu sekvence gukanja (koja će u budućnosti imati značenje), kompoziciju tona i dinamiku intenziteta.

Usled kontinuiranog procesa razvoja govora, prožimaju se njegove prelingvalne razvojne faze, tako da je veoma teško odrediti oštru granicu prelaska gukanja u fazu brbljanja. Upravo ovaj period može se označiti kao prelazna faza od gukanja ka brbljanju, jer obiluje kombinacijama prisutnih vokala i suglasničkih formi budućih glasova u formama slogova, kao i najvećim brojem konsonantnih formi budućih glasova.

Istovremeno, u ovom periodu  dete počinje da sedi.


6-7. meseca

U periodu od 6-7-og meseca najuočljiviji je razvoj trajanja i uobličavanja artikulacije vokala i formi navedenih suglasnika, kroz njihovo povezivanje u slogove, koje je bliže pesmi nego govoru. Pojavljuju se forme glasova iz grupe laterala (forma glasa L), i iz grupe frikativa (forme glasova H, F, V). To znači da je dete, uz savladane pokrete iz prethodnih faza (labijalni pokreti, podizanje tela i korena jezika, velarni pokreti) ovladalo svim osnovnim pokretima artikulacionih organa, kao što je podizanje vrha jezika (neophodno za formiranje glasa L i niza složenijih glasova) i ostvarivanje labio-dentalnog kontakta neophodnog za produkciju glasovnih formi F i V.

Iako se pojavljuje veliki broj suglasnika u kombinaciji sa vokalima, njihove forme su nestabilnije u odnosu na vokale. Jedna od opštih karakteristika suglasnika koji se pojavljuju u ovom periodu je šire mesto artikulacije (i kada su u potpunosti formirani) u odnosu na glasove koji se ne pojavljuju, kao što su frikativi S, Š, Ž, Z, ili cela grupa afrikata (C, Ć, Č, Đ, Dž), koji zahtevaju visok stepen senzomotorne koordinacije pokreta i precizno mesto artikulacije.

7-9 meseci

Glasanje deteta obiluje diskontinuiranim slogovima, koji sadrže 2-3 glasovne forme, u kombinacijama vokal-konsonant, vokal-konsonant-vokal, konsonant-vokal-vokal, vokal-vokal-konsonant i vokal-vokal-vokal-konsonant, kao i multisilabično ponavljanje navedenih slogova.

Brbljanje se može tretirati kao dečja potreba za komunikacijom svojih osećanja, željom da imitira ljudski govor putem koga ulazi u svet odraslih, uživajući u svojim sposobnostima da artikuliše izvesne glasovne skupove.

Kako smo već ukazali, proširena sposobnost auditivne percepcije opada od šestog meseca, da bi od 8-12. meseca potpuno nestala sposobnost deteta da razlikuje glasove koji ne pripadaju njegovom maternjem jeziku (bez obzira na to da li su suglasnici ili samoglasnici).

U ovom periodu dete se uspravlja i može da stoji.

Progovaranje

9-12 meseci

            Faza progovaranja pripada periodu od kraje prve godine i vezuje se za pojavu prve socijalizovane reči kojom dete svesno imenuje predmet ili biće, tj. kada otkriva da glasom može označiti predmete i pojave. S obzirom na pojavu prve reči, sva deca su podeljena u dve grupe: najnaprednija deca (prva reč se javlja između devetog i desetog meseca); najbrojnija deca (prva reč se javlja između 11. i 13. meseca). Osnovna vrsta reči od koje dete polazi je imenica, dok se ostale vrste reči vezuju za nju. U početku progovaranja to su reči sa ponavljanjem istih slogova, a kasnije i sa različitim slogovima (de-da; te-ta; pade...). Obično se period progovaranja poklapa sa periodom prohodavanja.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #42 poslato: 09:22:40, 06.Apr.2010. »
Razvoj govora od prve do sedme godine

12-18 meseci

Dete razume jednostavne naloge (''dođi'', ''daj'', ''idemo''). Prepoznaje imenovane predmete i delove tela i pokazuje ih na zahtev. Pokreti usana, jezika i mekog nepca su dobri. Pojedine delove tela označava u slogovima. Intenzivno vokalizuje i ponavlja reči za odraslima. Ima aktivan rečnik od 6-8 reči. Spontano imenuje poznate predmete, interesuje se za slike i pokušava da ih imenuje. Koristi frazu od dve reči.

dve godine

Razume i pravilno reaguje na situacione naloge i verbalne zahteve tipa: ''Pokaži mi kuću, čoveka, kapu....; lutkino oko, nos, usta, kosu, nogu, ruku, pupak...'' Može da isprati jednostavna uputstva; razlikuje ''unutra i ''ispod.'' Zna da imenuje nekoliko osnovnih boja. Može da sluša priče i da gleda slike. Zna da imenuje i traži rečima poznate predmete: lopta, ključ, sat, lutka...tj. ima rečnik od oko 300 reči. Gradi proste rečenice, a u govoru pravilno koristi sve samoglasnike i oko 25% suglasnika. Upotrebljava imenice, glagole, zamenice. Počinje da upotrebljava neke od ''ružnih'' reči. Odgovara na pitanja: ''Kako se zoveš?'' Kako laje pas?'' ''Kako mjuče maca?'' Priča o nekim svojim događajima. Komentariše dok crta; vodi razgovor sa samim sobom ili sa igračkama. Saopštava svoje želje, probleme i namere. Počinje da upoređuje dva slična predmeta ili jednostavne slike.

tri godine

Od šest pokazanih predmeta tačno pokazuje gotovo sve, a imenuje tri ili više. Može da prepozna na osnovu slike za šta se predmet upotrebljava: ''Pokaži mi nešto što jedemo?'' ''Pokaži mi nešto što ti oblačiš?'' Prstima pokazuje ili kaže koliko ima godina; može da odredi svoj pol. Može da ponovi 2-3 besmislena sloga ( i da ih se seti posle 15 sekundi) i grupu od 2 ili 3 broja: 3, 1, 2 itd. Broji do tri i imitira ritam od 4 takta. Počinje da upoređuje boje i postaje svesnije sličnosti i razlika. Na nalog izvodi onomatopeju ili oponaša neku emociju. Imenuje veliki broj predmeta i u komunikaciji koristi rečenice. Inače, faza kratke rečenice javlja se oko i posle druge godine, a ekspanziju doživljava u trećoj godini. Rečenica se sastoji od tri-četiri reči, ali je nepotpuna. Tokom treće godine dolazi do uvećanja obima i raznovrsnosti vokabulara  i to u takvoj meri da su se precizna izračunavanja ili određivanja norme govorne leksičke učestalosti pokazala nemogućim (od 500 do 1000 reči). Do kraja treće godine dete treba da koristi sve vrste reči i to sledećim redoslem:

1.      imenice i uzvike istovremeno (do godinu ipo dana),

2.      priloge i prideve istovremeno (posle godinu ipo dana),

3.      glagole (krajem druge godine),

4.      zamenice (krajem i posle druge godine),

5.      partikule, predloge, veznike i brojeve (u trećoj godini).

Dete ovog uzrasta koristi od 50 do 70% suglasnika. Zna da recituje kratku pesmu.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #43 poslato: 09:23:46, 06.Apr.2010. »
četiri godine

Na uzrastu od 4 godine dete ulazi u fazu “radoznalosti”, kada se posebnim intenzitetom razvija saznanje o svetu koji ga okružuje, koristeći se u velikoj meri jezikom. Imenuje tačno veliki broj predmeta; koristi analogne reči: veliko-malo, bata-seka idr.; raspolaže rečnikom od oko 1500 reči. Zna da opiše slike. Daje adekvatan odgovor na pitanja: ''Šta radiš kad si sanjiv?'' Šta radiš kad si gladan?'' ''Šta radiš kad ti je zima?'' Broji do pet i više i ima brojne predstave za 2 ili 3. Zna da imenuje 2-3 boje. Ponavlja 3 do 5 besmislenih slogova i seća ih se posle 30 sekundi. Govori razumljivo i potpunim rečenicama. Priča o sebi, o drugima, o svojim događajima. Igra se izmišljenih igara. Radoznalo prati sadržaje priča i postavlja pitanja. Razlikuje levu i desnu stranu tela, prepoznaje i imenuje prst na obe šake kao palac. Voli da razgovara telefonom sa poznatim osobama. Zna pesmice od tri strofe.

pet godina

Pravilno koristi sve elemente govora. Govor je u potpunosti gramatičan. U rečenicama koristi veznike: jer, ali, ili. Definiše jednostavne reči. Ispravno razlikuje jutro od večeri. Prepričava priče koje je čulo. Broji u nizu do 10 i ima brojne predstave za 3 ili 4. Može da ponovi 4 ili 5 besmislenih slogova i da ih se seti posle 45 sekundi. Ima rečnik od 2000 reči ili više. Izgovara i koristi 100% suglasnika. Ispravlja sopstvene greške pri izgovaranju novih reči. Zna koliko nogu ima pas, koja životinja daje mleko.

šest godina

Potpuno razume govor okruženja; izvršava tri uzastopna zahteva data verbalno. Može da ponovi 4-5 besmislenih slogova. Govor je u potpunosti gramatičan. Prepričava i duže priče koje je čulo. Može da definiše jednostavne reči. U izgovoru pravilno koristi svih 30 glasova srpskog jezika. Broji do 10 i više i ima brojne predstave za 3 ili 4. Posle perioda intenzivnog razvoja rečnika, oko šeste godine dolazi do njegovog sužavnja. Sposobnost korišćenja figurativnih izraza i uočavanja dvostrukih značenja razvija se uglavnom posle šeste godine. Nešto pre polaska u školu, javlja se period stvaralaštva u jeziku.

sedam godina

Ovo je period polaska u školu kada rečenica deteta dostiže nivo razvijenosti rečenice odraslih sa svim rečeničnim oblicima, iako često nema svoju dužinu i raznovrsnost. U potpunosti je ovladalo vremenima. Dete praktično koristi sve vrste reči, ali su najfrekventnije imenice i glagoli. Slike opisuje složenim pojmovima. Može da prepriča ispričanu priču sa bogatijim sadržajem. Zna da imenuje godišnja doba i objasni razliku između njih. Vrši analizu i sintezu reči od 4-5 glasova. Zna da broji do 20 unapred i unazad. Mada je dete u ovoj fazi dostiglo rečenični oblik odraslih, njegov put jezičkog razvoja nije još završen.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #44 poslato: 09:33:40, 06.Apr.2010. »
Periodizacija :

Značaj ranog stimulativnog tretmana

Poznato je da se rezerve ljudskih potencijala kriju u ranom dečjem yzrastu, a za one čiji su biološki potencijali umanjeni, rani dečji period je jedina mogućnost da poprave svoje životne šanse, jer je u tom periodu porast moždane mase i debljine moždane kore najveći, a oko 75% funkcija se razvija u istom periodu.

Studije ranog iskustva pokazale su da je za normalan razvoj neophodna adekvatna spoljašnja stimulacija i aktivnost u ranom periodu života. Samo spontano sazrevanje nije dovoljno za normalan razvitak.

Tretman poremećaja govora posle ozleda centralnog nervnog sistema u detinjstvu zasniva se na stimulisanju mijelinizacije neurona kore, prilivom odgovarajućih senzomotornih aktivnosti. Njima se stimuliše mijelinizacija primarnih polja, kao i susednih, sekundarnih, koja se pobuđuju impulsima iz primarnih polja. Organizatori govora su sekundarna polja oko slušnih, vizuelnih i motornih primarnih polja. Senzomotrone aktivnosti, organizovane tako da jedna iz druge proizilaze, podstiču diferenciranje funkcija i sazrevanje predela kore koji ih izvršavaju. To takođe, stimuliše i sazrevanje i dogradnju govornih predela kore koji ih izvršavaju kao i sazrevanje i dogradnju govornih predela kore koji su oštećeni.

Stimulacije deteta moraju biti multimodelne, tj. da zahtevaju što šire polje sa ciljem uspostavljanja senzornih intergracija. Ona treba da započne pre isteka senzitivnog perioda razvoja pojedinih psihičkih funkcija kod detetea, jer posle ovog perioda, funkcionalni oporavak je znatno smanjen.

Cilj ranog tretmana je podsticanje normalnog razvoja funkcija i sprečavanje nastanka sekundarnih poremećaja.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #45 poslato: 09:36:08, 06.Apr.2010. »
POREMEĆAJ GOVORA I JEZIKA


   Na osnovu klasifikacija oštećenja sluha ne može se steći uvid u vreme nastanka oštećenja sluha, niti u kvalitet slušnog ostatka (očuvanost frekventnog područja, što je sa aspekta habilitacije govora i jezika bitno). Uviđajući ove nedostatke Kostić je izvršio klasifikaciju oštećenja sluha (tabela 1) kojom definiše dva kriterijuma klasifikacije: vreme nastanka oštećenja sluha i kvantitet i kvalitet slušnog ostatka - procenjen na osnovu tonalne audiometrije ili AEPMS-a (Sovilj, Pantelić, 1996; Pantelić, 2002). Vreme nastanka oštećenja sluha pokazuje koliki je vremenski period protekao od rođenja do nastanka oštećenja sluha, odnosno šta je kod deteta postojalo od govora u trenutku nastanka oštećenja, na osnovu čega se planiraju metodski postupci i sadržaji rada. Kvalitet i kvantitet slušnog ostatka ukazuju na auditivni status sa aspekta potencijalnih mogućnosti razvoja govora i jezika.

Izvor
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 


*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #46 poslato: 09:37:24, 06.Apr.2010. »
ALALIJA

            Alalija je stanje potpune nerazvijenosti govora i jezika kod dece normalnih intelektualnih sposobnosti i očuvanog sluha. 
SIMPTOMI (ili kako prepoznati alaliju)
Senzorna alalija
·        ne govore ili nedovoljno govore za svoj uzrast
·        neka deca su ćutljiva, povučena u sebe i nedruželjubiva, a druga su plašljiva, plačljiva sa povremenim napadima vriska i drugim oblicima neadekvatnog ponašanja
·        imaju kratkotrajnu pažnju i nezainteresovana su
·        ne razumeju govornu poruku i ne komuniciraju
·        neka od njih izgrade potpuno nerazumljiv govor za okolinu
·        govor koji čuju oko sebe liči im na šum iz kojeg ona nisu u stanju da izdvoje pojedine glasove i reči, niti da shvate smisao verbalne poruke
·        njihova frustracija i ponašanje proizilaze iz nemogućnosti komunikacije. S obzirom da ne percipiraju govor sredine, nisu u stanju ni da ga razviju iako ne postoje nikakve neurološke ili anatomske smetnje na perifernim govornim organima.
Motornaalalija
·        imaju teškoće u ekspresivnom govoru
·        razumeju govor sredine u kojoj žive
·        imaju delimično izgrađen unutrašnji govor
·        komuniciraju gestovima ili sa nekoliko dvosložnih reči
·        raspolažu vokalima koji nisu diferencirani,  pojedinim plozivima ili nazalima
·        neka od ove dece ispoljavaju stalni nemir, dekoncentraciju i slabo interesovanje za reč.
UZROCI
Ø            Neurološki uzroci:
-         povrede CNS-a
-         infektivne bolesti majke
-         toksična trovanja
-         intrakranijalna krvarenja
-         asfiksija i anoksija
-         RH ikopatibilija
-         hiperbilirubinemija
-         encefalitis i meningitis
-         EPI napadi
-         febrilne konvulzije
-         sporije sazrevanje CNS -a, naročito onih delova koji predstavljaju fiziološku osnovu za govor
Ø      Lateralizacija hemisfera
Ø      Genetski uzroci
Ø      Anomalije razvoja mozga
Ø      Kognitivni uzroci
Ø      Psihogeni i emocionalni uzroci
Ø      Poremećaj auditivne percepcije
Ø      Motorni poremećaji
Ø      Uticaj sredine
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #47 poslato: 09:38:56, 06.Apr.2010. »
RAZVOJNA DISFAZIJA

Razvojna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost deteta da koristi ekspresivni i/ili receptivni govor ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast. Ispoljava se kroz:
SIMPTOMI (ili kako prepoznati razvojnu disfaziju)

1. POREMEĆAJ  AUDITIVNE PERCEPCIJE
a)         Teškoće percepcije fonema
Jedan od najtežih deficita ove dece je specifična poteškoća u auditivnoj percepciji i obradi jezika. Auditivna percepcija govornog signala podrazumeva prepoznavanje i razumevanje govorne poruke. Deca sa alalijom i disfazijom zbog smetnji u percepciji prerađuju govorni signal u smislu redukcije, odabirajući samo jednu zajedničku akustičku crtu od većeg broja glasovnih osobina. Nedostatak akustičkih osobina nekih glasova u dečijim auditivnim predstavama usporava razvoj pravilnog izgovora glasova, jer bez jasnih zvučnih predstava nema ni odgovarajuće usmerene inervacije govornih organa, tako da se dete nalazi u zatvorenom krugu svojih pogrešnih modela: auditivnog i kinestetičkog. Većina dece sa alalijom i razvojnom disfazijom ima normalan, ali ne i precizan sluh. Ona nisu u stanju da auditivnim putem identifikuju i izdiferenciraju neke glasove maternjeg jezika-auditivna diskriminacija. Od pogrešnog perceptivnog nastaje pogrešno artikulaciono, jer impulsi za izgovor dolaze od onakve fonemske slike glasa kakva postoji u fonemskom sluhu. To doprinosi formiranju i automatizovanju pogrešnog auditivno-motornog ''feed-back'' mehanizma i otežava razvoj auditivne memorije koja omogućava uslužnu reprodukciju govora.
b)         Teškoće pamćenja brzog govora odraslih
Disfazična deca nisu u stanju da usvajaju govor koji čuju oko sebe, pogotovu ako njihovo okruženje govori ubrzano sa neujednačenim ritmom i tempom. Zbog toga se disfazičnom detetu mora obraćati sporije.
v)         Teškoće sekvence (redosleda)
Ova deca imaju teškoću sa praćenjem i usvajanjem redosleda glasova u rečima i redosleda reči u iskazima-rečenicama okružujuće sredine. 
g)         Otežano verbalno pamćenje
Ogleda se u otežanom primanju, zadržavanju, obradi i reprodukciji govora. Deca nisu u stanju da zapamte reči ili rečenice koje prevazilaze nivo razvijenosti njihove unutrašnje jezičke strukture. Zbog složenosti fiziološkog puta verbalne informacije od ulaska do izlaska, teško je lokalizovati i bliže odrediti prirodu ovih smetnji, ali se na osnovu analize tipova pogrešnih odgovora uzroci mogu tražiti u: deficitu auditivne percepcije, kratkom opsegu auditivne memorije i stepenu razvijenosti unutrašnje jezičke strukture deteta. Neuslužnost verbalnog pamćenja predstavlja smetnju za usvajanje govora i jezika.

2. JEZIČKI DEFICITI
a)         Fonološke i artikulacione teškoće najviše su ispoljene među glasovima koji imaju nisku diskriminativnost  (slični glsaovi), a nastaju usled:
-         snižene auditivne percepcije koja ometa formiranje adekvatne predstave glasa
-         nemogućnosti da ''komanduje'' pokretima perifernih govornih organa i pored adekvatne predstave glasa
-         neizdiferenciranosti pokreta perifernih govornih organa.
Disfazična deca ispoljavaju:
- poremećaj u detekciji, diferencijaciji i artikulaciji glasova;

-sve tipove patološkog izgovora. Najučestalija je pojava kada glas postoji, ali je izmenjen po mestu i/ili načinu izgovora; slede zamene željenog nekim drugim glasom i potpuno izostavljanje glasa.
b)         Teškoće u strukturi reči
Disfazična deca su sklona da višesložne reči izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.
v)         Morfološke i gramatičke teškoće
-         koriste samo osnovne oblike reči
-         teško grade tj. upotrebljavaju reči sa prefiksom i sufiksima
-         pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ostale vrste reči retko
-         teško usvajaju reči koje izražavaju apstraktne pojmove
-         ne razlikuju rod (češće koriste muški)
-         teško usvajaju množinu
-         sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu ne koristeći buduće
-         zamenice usvajaju znatno kasnije
-         upotreba priloga, predloga i sveza predstavlja posebnu teškoću za disfazičnu decu
-         usvajanje prideva je otežano.
Jasna auditivna percepcija u periodu razvoja rečenice i formiranja gramatike je preduslov da dete pravilno izgovara reči i rečenice. Dete mora pracizno da čuje svaki afiks ili morfemu kako bi izgradilo gramatički oblik.
g)         Teškoće u strukturi rečenice ( sintaksa )
-         rečenica je elementarna, redosled reči i oblika nepravilan
-         reči su skraćene sa inverzijom glasova i slogova
-         teško usvajaju upitne i odrične, a naročito odrično-upitne rečenice.
d)         Usporen  leksički i  semantički razvoj
-          rečnik je oskudan
-         značenje reči se sporije razvija
-         raspolažu manjim brojem jezičkih asocijacija
-         naročito sporo se razvija značenje reči kojima se označavaju apstraktne jezičke kategorije kao sto su sveze, prilozi, predlozi, padežni nastavci, rod, lica i glagolska vremena.
đ)         Narušen pragmatički aspekt govora
-         funkcionalnost govorne komunikacije
-         kompetencija za konverzaciju
-         način učešća u konverzaciji.

UZROCI
Ø      Neurološki uzroci
-         povrede CNS - a
-         infektivne bolesti majke
-         toksična trovanja
-         intrakranijalna krvarenja
-         asfiksija i anoksija
-         RH ikopatibilija
-         hiperbilirubinemija
-         encefalitis i meningitis
-         EPI napadi
-         febrilne konvulzije
-         sporije sazrevanje c.n.s.-a naročito onih delova koji predstavljaju fiziološku osnovu za govor
Ø      Lateralizacija hemisfera
Ø      Genetski uzroci
Ø      Anomalije razvoja mozga
Ø      Kognitivni uzroci
Ø      Psihogeni i emocionalni uzroci
Ø      Deficit auditivne percepcije
Ø      Motorni poremećaji
Ø      Uticaj sredine
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #48 poslato: 09:40:21, 06.Apr.2010. »
DISLALIJE           

Dislalije ili artikulacioni poremećaji su nemogućnosti ili nepravilnosti u izgovoru pojedinih glasova.
SIMPTOMI (ili kako prepoznati dislaliju)
OMISIJA – nedostatak nekih glasova;
SUPSTITUCIJA – zamena nerazvijenog glasa glasom koji već postoji;
DISTORZIJA – različiti tipovi oštećenja pojedinih izgovornih glasova.

UZROCI
Ø            Sredinski
Ø      Organski: anatomski i neurološki
-         rascepi
-         nazalnost
-         odstupanja u građi artikulatora
-         gubici sluha.
Ø      Neurološki
Ø      Psihološki
Ø      Nasledni
Ø      Ostali uzroci:
-         nespretnost artikulatora
-         loš fonemski sluh
-         infantilni govor
-         zapuštenost
-         roditeljski perfekcionizam
-         bilingvizam
-         zaostajanje u intelektualnom razvoju.


PRIMARNO MUCANjE

            Mnogi autori govore o tome da mucanje nastaje kao rezultat greške u jednom od četiri kanala: auditivnom, vizuelnom, taktilnom ili kinestetičkom. Jedna od definicija mucanja govori o mucanju kao poremećaju suprasegmentne strukture govora (SSSG). SSSG čine: tempo, ritam, akcenti, melodija rečenice i iskaza. Sve su to osobine govora koje se akustički realizuju i frekvencijski prezentuju na području od 100 do 600 Hz, a to je područje prostiranja osnovnog glasa i prvih koncentrata akustičke energije skoro svih glasova. Ujedno, to su osnovni elementi govora koji se najranije usvajaju.
Naša iskustva i istraživanja su nas uverila da su u mucanju asocirani poremećaji različitog stepena sva četiri kanala što daje sliku sindroma mucanja, kao rezultat narušenosti psihofizioloških i govornih funkcija.
Mnoga istraživanja su pokazala da je kod mucanja značajno narušena akustička struktura govora, oslabljen sluh na dominantnom uhu, prisutna konfuzija u redosledu reči, sažimanje glasova, inverzija i ispuštanje slogova, izostavljanje nekih vrsta reči i gramatičkih oblika i sl.
Navedeni poremećaji upućuju na neophodnost audiolingvističkog tretmana u terapiji primarnog mucanja, sa kojim treba započeti čim se pojave prvi znaci disfluentnog govora kod deteta.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 

*

Van mreže Šmišonja

 • *****
  Počasni član
 • 2 696
 • Zahvaljeno: 7 puta
 • 19
 • Pol: Žensko
 • Never Born, or Died. Only Visited This Planet...
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Instagram
  • Badoo
Odg: Šta bi svaka (buduća) mama trebala da zna?
« Odgovor #49 poslato: 09:42:16, 06.Apr.2010. »
DISLEKSIJA

             Disleksija predstavlja poremećaj koji se manifestuje teškoćama prilikom učenja čitanja, bez obzira na konveniconalne instrukcije, odgovarajuću inteligenciju, društveno-kulturne mogućnosti.
U razvojne disleksije spadaju:
a) Disleksija koja nastaje usled nezrelosti psihomotornog sistema
b) Disfazična disleksija koja se javlja kao posledica patološki nerazvijenog govorno-jezičkog sistema (razvojna disfazija). Smetnju predstavlja nedostatak nekih glasova, agramatizam, sužena leksika, semantika i sintaksa, odnosno opšta nezrelost za funkciju govora.
c) Disleksija nastala kao posledica povreda CNS - a ( s neurološkim znacima) i usled minimalne moždane disfunkcije (MMD), čak i u slučaju normalne govorno-jezičke razvijenosti.

SIMPTOMI (ili kako prepoznati) DISLEKSIJE

·        premeštanje redosleda slova u reči (od-do, lasta-talas)
·        zamenjivanje slova (b-d, m-n, beba-deda, bara-dara, moj-noj, mama-nana)
·        izostavljanje slova (prozor-pozor, krava-kava)
·        dodavanje slova (oblak-obalak, breskva-bereskva)
·        nemogućnost:
-         zapamćivanja slova
-         dovođenja u vezu štampanog i pisanog slova
-         poznavanja velikih slova
-         tačne identifikacije slova sličnih po obliku
-         povezivanja slova u kontinuirani niz
·        odvojeno čitanje slovo po slovo
·        česta zamena vokala unutar reči
·        supstitucija konsonanata
·        zastoji pred početak reči
·        ponavljanje prvog slova jedanput ili više puta

·        prekid višesložnih reči
·        odvojeno čitanje reč po reč
·        nepoštovanje ortografskih pravila (zarez, tačka)
·        preskakanje redova
·        pogrešno shvatanje teksta
·        apsolutna nemogućnost razumevanja pročitane reči ili teksta
·        nepravilna respiracija u toku čitanja, stalno prekidanje radi predaha
·        neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dugih tekstova.      

Kao mogući UZROCI disleksija navode se sledeći:

1)   Primarni uzroci: nasledni faktor, traume.
2) Sekundarni uzroci: cerebralna disfunkcija, nedovoljno razvijena dominacija hemisfere,  periferna organska i funkcionalna oštećenja, slabija fizička konstitucija deteta, pedagoška zapuštenost deteta.
3)  Tercijarni uzroci: nedostaci u intelektualnom razvoju, opšte smetnje u razvoju govora, smetnje u percepciji položaja u prostoru, teškoće u percepciji položaja u prostoru, nesposobnost zadržavanja slike reči u pamćenju; ostali tercijarni uzroci: nesposobnost koncentracije, smetnje u motorici.
4)    Ostali uzroci.


DISGRAFIJA

Pisanje predstavlja komunikaciju između autora i onoga kome je ono upućeno. To je kompleksan proces koji obuhvata mnogo pojedinačnih aspekata koji uključuju psihološke, neurološke, emocionalne, fiziološke i druge procese.
Za ovladavanje književnim jezikom neophodno je znati i primenjivati jezičke norme. Pismo napisano sa puno grešaka je nečitljivo. Učenici uporedo sa savladavanjem elemenata gramatike usvajaju i pravopisne norme u obimu predviđenom nastavnim programom. Teškoće pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije i grafomotornog čina dijagnostikuju se kao disgrafije i ne treba ih mešati sa disortografijom.

Disortografični rukopis ima iste oblike grešaka kao i disleksično čitanje. Disortografija podrazumeva otežano savladavanje pravilnog gramatičkog, sintaksičkog i uopšte jezički ispravnog pisma i pisanog teksta. Disgrafija je problem praksije, a disortografija problem gnozije.

Razvojna disgrafija spada u oblast nedograđenih preksičkih aktivnosti. Disgrafije su klasifikovane u 4 osnovne grupe: vizuelne, auditivne, jezičke i grafomotorne.
Vizuelne disgrafije nastaju usled izmenjene vizuelne percepcije i diskriminacije, poremećaja vizuelne memorije, prostorne orijentacije i suženog opsega vizuelne percepcije. Najčešći simptomi su nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku, zbog čega dolazi do njihove zamene. Poremećaje prostorne orijenatacije naročito srećemo kod dece kod koje nije uspostavljena dominacija jedne polovine tela.

Auditivne disgrafije nastaju usled nerazvijenog fonemskog sluha kada i pored normalnog fiziološkog prijema zvuka ne postoji  auditivno diferenciranje fonema. Sposobnost auditivnog uočavanja razlika između akustički sličnih glasova uslov je za izgradnju jasne auditivne predstave tih glasova, pa ne raspolaže ni odgovarajućom auditivnom memorijom za njih. Auditivne disgrafije dolaze do izražaja u diktatu i u svim oblicima samostalnog pisanja.

Jezičke disgrafije u osnovi imaju patološki jezički razvoj i patološki nerazvijen govor. Sreću se obično kod učenika koji imaju razvojnu disfaziju. To su deca sa oskudnim rečnikom i izrazitim agramatizmom, čije poreklo nije dijalekatske prirode. U sličnu kategoriju spadaju i predškolska deca s proširenim artikulacionim smetanjama.
Grafomotorne disgrafije proističu iz nerazvijenih i nekoordiniranih grafomotornih pokreta ruke, koji dovode u pitanje sam rukopis kao takav, a ne njegovu sadržajnu i pravopisnu (ortografsku) stranu.

SIMPTOMI (ili kako prepoznati) DISGRAFIJE

Poremećaji vizuelne percepcije:

-         loša vizuelna memorija
-         pogrešno oblikovanje slova
-         teškoće u zapamćivanju slova
-         loša vizuelna diskriminacija
-         nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku
-         loša prostorna orijentacija
-         izokretanje slova na suprotnu stranu, izokretanje gore-dole, pisanje s desna na levo.
Poremećaji auditivne percepcije
-         loše auditivno pamćenje, nalazi se u osnivi disgrafija
-         loša auditivna diskriminacija
-         zamenjivanje slova sličnih po mestu artikulacije i po zvučnosti
-         loša auditivna analiza i sinteza reči
-         loša auditivna analiza reči u rečenici.
Poremećaji govorno-jezičke razvijenosti
-         oskudan rečnik, agramatična rečenica, nepoštovanje pravopisnih pravila 
-      neizdiferencirana i/ili ukrštena lateralizovanost gornjih ekstremiteta i čula.
        Poremećaji grafomotorike:

a) Disgrafičan rukopis je neuredan, loše postavljen u prostoru stranice na kojoj je izveden, bez jasno izvedenih margina. Tekst je često neuredan, redovi su ulomljeni, talasasti ili silaze koso, ne prateći očekivan horizontalni pravac. Reči su između sebe stisnute ili je prostor između njih neujednačen, čas je širi , čas je uži.
b) Druga grupa obeležja disgrafičnog rukopisa odnosi se na loše oblikovanje slova. Često se ispravljaju slova docrtavanjem delova, "retuširanjem''. Slova se ne nadovezuju nego se često nadodaju, sudaraju ili jedna iskaču iznad drugih. Neka su slova ''atrofična''.
v) Treću grupu obeležja disgrafičnosti čini nepoštovanje proporcija delova slova i oblikovanje slova u odnosu na tri zone u okviru kojih se rukopis postavlja. Ovlaš vođena lineacija je nekada ujednačena, pa je ceo rukopis tako postavljen da slova deluju nesigurno, tanka su, a nekada su u celini pisana krutom tvrdom lineacijom koja para podlogu.

            Smatra se da ovaj poremećaj proizilazi iz nekog oblika biološke disfunkcije i u vezi je sa biološkim sazrevanjem. Sposobnost pisanja započinje kao lingvistički proces, a završava kao perceptualno-motorni. U razvojnoj hijerarhiji govora i jezika pisanje se razvija poslednje i može se naučiti jedino ako su sve prethodne funkcije i sposobnosti uspešno razvijene. Svaki zastoj u razvoju govora i jezika dovodi do teškoća u savladavanju veštine pisanja.
Let me ask you something. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Or does he give them the opportunity to be patient? If he prayed for courage, does God give him courage, or does he give him opportunities to be courageous? If someone prayed for the family to be closer, do you think God zaps them with warm fuzzy feelings, or does he give them opportunities to love each other?
 


Stranice: « 1 ... 3 4 5

 

Brzi odgovor Vam omogućava da pošaljete poruku bez učitavanja nove stranice.

Upozorenje: u ovoj temi nije pisano već više od 365 dana.
Ukoliko niste sigurni da želite da odgovorite, razmislite o pokretanju nove teme.


Maksimum znakova 20000; preostalih znakova: 20000

Related Topics

  Naslov teme / Započeo Odgovora Najnovije:
2 Odgovora
755 Pregleda
Najnovije: 17:40:14, 25.Sep.2014.
Miloš Mi.
1 Odgovora
979 Pregleda
Najnovije: 00:40:06, 27.Dec.2017.
Paradoks
1 Odgovora
932 Pregleda
Najnovije: 15:41:56, 01.Jan.2017.
Miloš Mi.