Zasto su tuzne osobe komicari

 • Odgovora: 8

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

*

Van mreže Miloš Mi.

 • *******
  Marketing menadzer
 • 5 205
 • Zahvaljeno: 41 puta
 • 193
 • Pol: Muško
 • Nije bitna masa nego izdržljivost :P
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Zasto su tuzne osobe komicari
« poslato: 15:27:23, 16.Avg.2014. »
Pri­ča o tu­žnom klov­nu ko­ji ša­lom be­ži od sop­stve­ne tu­ge po­no­vo je ak­tu­el­na po­sle tra­gič­ne smr­ti glum­ca Ro­bi­na Vi­li­jam­sa. Mnogo je slučajeva koji potvrđuju tezu da su komičari, zapravo, tužne i depresivne osobe.

Čar­li Ča­plin je fil­mo­vi­ma za­sme­ja­vao svet, a da­le­ko od re­flek­to­ra če­sto je pa­dao u očaj. Bi­lo je da­na ka­da mu je sva­ki kon­takt s lju­di­ma stva­rao bol, po­ža­lio se jed­nom no­vi­na­ru ko­ji ga je ka­sni­je opi­sao kao ne­sreć­ni­je i naj­sti­dlji­vi­je ljud­sko bi­će ko­je je ikad sreo.
Cr­ni ko­mi­čar Ri­čard Pra­jor bo­rio se s na­le­ti­ma de­pre­si­je. Jed­nom je za­ma­lo stra­dao kad se pod dej­stvom al­ko­ho­la za­pa­lio udi­šu­ći ko­ka­in nad pla­me­nom. Pi­ter Se­lers, ur­ne­be­sni in­spek­tor Klu­zo, za­ba­vljao je mi­li­o­ne, a lič­ni ži­vot mu je bio is­pu­njen emo­ci­o­nal­nim pro­ble­mi­ma ko­je je po­ku­ša­vao da re­ši ra­znim sup­stan­ca­ma.

Mno­gi su ovih da­na pod­se­ti­li na re­či Mar­ka Tve­na da taj­ni iz­vor hu­mo­ra ni­je ra­dost već tu­ga. S tim se sla­že i re­di­telj i sce­na­ri­sta Stan­ko Cr­no­br­nja, re­di­telj ko­ji je pot­pi­sao mno­go za­bav­nih TV emi­si­ja.

"Ve­ro­vat­no je u su­šti­ni baš ta­ko, jer ka­ko bi re­kao ve­li­ki ka­ri­ka­tu­ri­sta Čar­li Šulc, sre­ća ne stva­ra hu­mor. Ne­ma ni­šta sme­šno u sre­ći. Tu­ga stva­ra hu­mor. Go­golj je re­kao da što du­že, i što pa­žlji­vi­je, po­sma­tra­mo sme­šnu pri­ču to ona po­sta­je tu­žni­ja. Naj­dir­lji­vi­ja od svih 'ko­mič­nih' sli­ka je, sva­ka­ko, sli­ka tu­žnog klov­na. Hu­mor, uop­šte, po­ja­vlju­je se u ta­na­nom pro­sto­ru iz­me­đu ono­ga što po­je­di­nac že­li i ono­ga što mo­že. Sto­ga mno­gi mi­sle da u hu­mo­ru ima vi­še lo­gi­ke ne­go u bi­lo če­mu dru­gom. Jer hu­mor je­ste isti­na", kaže za "Politiku" Cr­no­br­nja.

On is­ti­če da sva­ki put ka­da ko­mi­čar is­pri­ča vic, na­pra­vi geg, on in­stink­tiv­no že­li da ga pu­bli­ka vo­li.

"Ko­mi­ča­ri se pla­še tre­nut­ka ka­da vi­še ne­ma sme­ha. Ta­da pred pu­bli­kom sto­ji onaj ne­zgrap­ni de­čak ko­ga su isme­ja­va­li klin­ci iz uli­ce a ko­ji je do ta­da bio sa­kri­ven de­be­lim za­sto­ri­ma ko­me­di­je i sme­ha. Mno­go je ko­mi­ča­ra kroz isto­ri­ju, ko­ji su u ži­vo­tu, ali i u umet­no­sti, tra­gič­no za­vr­ša­va­li. I naš ve­li­ki ko­mi­čar, Mi­o­drag Pe­tro­vić Čka­lja, ko­ji je go­di­na­ma za­sme­ja­vao mi­li­o­ne Ju­go­slo­ve­na, umro je kao tu­žan i raz­o­ča­ran čo­vek. Da­nas, u Be­o­gra­du, ima jed­no so­ka­če ko­je no­si nje­go­vo ime", pod­se­ća Cr­no­br­nja.

Cr­no­br­nja sma­tra da kre­a­tiv­ci, če­šće ne­go dru­gi, do­la­ze u si­tu­a­ci­ju da se­bi ka­žu: "Sve što vo­lim je ili ne­le­gal­no, ili ne­mo­ral­no, ili go­ji, ili je sku­po, ili je ne­mo­gu­će". Tu na­sta­ju ne­sta­bil­no­sti, ali i re­še­nja ko­ja če­sto po­ra­đa­ju ve­li­ka umet­nič­ka de­la.

Mon­ti­paj­to­nov­cu Sti­ve­nu Fra­ju po­sta­vlje­na je di­jag­no­za bi­po­lar­nog po­re­me­ća­ja ka­da je imao 37 go­di­na, 1995. Dva­na­est go­di­na ka­sni­je sni­mio je "Taj­ni ži­vot ma­nič­nog de­pre­siv­ca", u kom se ba­vio bo­le­šću i svo­jim ži­vo­tom.

Džon Kliz, Džim Ke­ri i Hju Lo­ri jav­no su pri­ča­li o svo­joj de­pre­si­ji. Ro­bin Vi­li­jams je go­vo­rio o za­vi­sno­sti od ko­ka­i­na i al­ko­ho­la, če­sto kroz ša­lu („ko­ka­i­nom vam bog po­ru­ču­je da su­vi­še za­ra­đu­je­te”), ali ne o de­pre­si­ji.

Austra­lij­ski ko­mi­čar Riz Ni­kol­son ve­ru­je da me­đu za­ba­vlja­či­ma ima mno­go psi­hič­kih pro­ble­ma, iako ima onih ko­ji­ma ne mo­že da na­đu ni­jed­nu "ru­pu u oklo­pu".

http://mondo.rs/topicv35/mondors/1


Strah me čini jačim i boljim.
 


*

Van mreže plutonac

 • *****
 • 7 310
 • 77
 • Pol: Muško
 • mizantrop 100%
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #1 poslato: 23:17:03, 16.Avg.2014. »
zanimljiva tema  (rzm)
"Power is being told you're not loved and not being destroyed by it." Madonna
 

*

Van mreže Vesna psy

 • *
 • 72
 • 1
 • Pol: Žensko
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #2 poslato: 03:10:52, 14.Sep.2014. »
Mislim da je to odbrambeni stav! Jer ako se slazes, tuzni ljudi su ujedno i emotivci! Da bih zastitili svoje emocije zavlace se u 'ljusturu' satkanu od viceva, sale.. Tu su nedodirljivi!
 

*

Van mreže elena86

 • ****
 • 4 388
 • Zahvaljeno: 1 puta
 • 129
 • Pol: Žensko
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #3 poslato: 12:13:52, 14.Sep.2014. »
Sa ovim se potpuno slazem

Svaka zena je dama u drustvu pravog muskarca
 

*

Van mreže Miloš Mi.

 • *******
  Marketing menadzer
 • 5 205
 • Zahvaljeno: 41 puta
 • 193
 • Pol: Muško
 • Nije bitna masa nego izdržljivost :P
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #4 poslato: 13:19:53, 14.Sep.2014. »
Mislim da je to odbrambeni stav! Jer ako se slazes, tuzni ljudi su ujedno i emotivci! Da bih zastitili svoje emocije zavlace se u 'ljusturu' satkanu od viceva, sale.. Tu su nedodirljivi!
(e*e)
Strah me čini jačim i boljim.
 

*

Van mreže plutonac

 • *****
 • 7 310
 • 77
 • Pol: Muško
 • mizantrop 100%
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #5 poslato: 13:25:55, 14.Sep.2014. »
ja sam tužan čovek, ali nisam komičar.. možda bih mogao da pokušam  ;D
"Power is being told you're not loved and not being destroyed by it." Madonna
 


*

Van mreže Vesna psy

 • *
 • 72
 • 1
 • Pol: Žensko
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #6 poslato: 05:59:03, 15.Sep.2014. »
Tuzan covek je 'komicar', sopstvenim izborom! Onako kako ga dozivaljava okolina! Govorivsi o komicaru u ovom konceptu nemislimo na profesiju, vec psiholosku masku!! Maska se bira NE na svesnoj razini, vec podsvest preuzima ulogu 'zastitara'. Zastitar, procentualno, u ogromnom broju, stavlja osmeh na lice tuznim ljudima!
 

*

Van mreže Vesna psy

 • *
 • 72
 • 1
 • Pol: Žensko
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #7 poslato: 06:01:38, 15.Sep.2014. »
"Ono sto Te ne ubije, ojacace Te!"
 

*

Van mreže plutonac

 • *****
 • 7 310
 • 77
 • Pol: Muško
 • mizantrop 100%
Odg: Zasto su tuzne osobe komicari
« Odgovor #8 poslato: 12:05:30, 18.Sep.2014. »
ova tema je postavljena kad je umro glumac Robin Vilijams, koji se borio sa depresijom, alkoholizmom i zavišnošću od narkotika decenijama, a baš je bio profesionalni komičar..zatim Džoan Rivers koja je imala preko 200 plastičnih operacija, bila je komičarka..veoma tužne i nesrećne osobe, a profesiju izabrali direktno u vezi sa smehom  (rzm)
"Power is being told you're not loved and not being destroyed by it." Madonna
 
 

Brzi odgovor Vam omogućava da pošaljete poruku bez učitavanja nove stranice.

Upozorenje: u ovoj temi nije pisano već više od 365 dana.
Ukoliko niste sigurni da želite da odgovorite, razmislite o pokretanju nove teme.


Maksimum znakova 20000; preostalih znakova: 20000

Related Topics

  Naslov teme / Započeo Odgovora Najnovije:
1 Odgovora
1261 Pregleda
Najnovije: 21:26:37, 06.Sep.2009.
web manijak
0 Odgovora
1217 Pregleda
Najnovije: 22:10:00, 07.Mar.2012.
narcisa zec
5 Odgovora
3052 Pregleda
Najnovije: 22:57:41, 26.Feb.2013.
dragan88